Algemene voorwaarden

  1. De aangeduide leveringstermijnen zijn informatief en niet-bindend behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bepaling.
  2. Bij afhaling zijn de goederen voor risico en rekening van de koper vanaf het vertrek op het bedrijf.
  3. Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst.
  4. Iedere niet betaalde factuur brengt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar.
  5. Bij wanbetaling is bovendien van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.
  6. Indien de factuur of de eraan ten grondslag liggende prestatie betwist wordt, dient zulks binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven worden gemeld op straffe van verval.
  7. Alleen de rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.
  8. De koper aanvaardt dat de verkopende partij onder geen enkel beding verantwoordelijk kan worden gesteld voor genetische afwijkingen in de geleverde goederen ten gevolge van reciproke translocatie. De verkoper is dan ook niet verantwoordelijk voor de nadelen of de nadelige gevolgen die door dergelijke afwijking worden veroorzaakt.
  9. Het aangeleverde sperma door KI Clincke / TopGen KI mag niet gebruikt worden voor fokkerijdoeleinden. Bij overtreding van deze clausule zal een boete van 25.000 € per inseminatie in rekening gebracht worden ten koste van het overtredend bedrijf. Uitzonderingen hierop kunnen enkel bekomen worden na schriftelijke machtiging door de desbetreffende fokkerij-organisatie.
  10. KI Clincke / TopGen KI kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag van de verkochte goederen.