Algemene voorwaarden

 1. Toepassing van deze voorwaarden

Behoudens afwijkende schriftelijk overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al de leveringen en verkopen van Bart Clincke (KBO 0840.902.601) (Hierna Clincke) / TopGen KI BV (KBO 0644.556.882) (Hierna TopGen KI)

 1. Offerte en prijs

2.1. De in de offerte opgegeven totale prijs of mondelinge prijsverstrekking is louter indicatief. De offerte of mondelinge prijsverstrekking wordt opgesteld aan de hand van de door de klant verstrekte informatie. Meerwerken en al wat niet uitdrukkelijk vermeld staat of werd in onze offertes of mondelinge prijsafspraak is niet in de prijs en de overeenkomst inbegrepen en dient in voorkomend geval het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

2.2. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen, ook na datum van de orderbevestiging, omwille van een prijsverhoging van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de producten benodigde (grond-)stoffen.

 1. Imprevisie

Bij veranderingen van economische, financiële, technische, politieke of juridische aard (hierna imprevisie) inclusief doch niet beperkt tot stijgingen van de kosten van personeel en materiaal, waarbij het economisch evenwicht van de overeenkomst wordt verstoord omdat de kost van de uitvoering voor Clincke/TopGen KI aanzienlijk is verhoogd, zal Clincke/TopGen KI gerechtigd zijn om haar tarieven en (eenheids)prijzen aan te passen. Indien een gebeurtenis van imprevisie aanleiding geeft tot onbillijke of disproportionele schade aan Clincke/TopGen KI, behoudt deze laatste zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 1. Levering

4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de opgegeven leveringstermijnen  louter indicatief. Voor het geval voorgaande termijnen niet geëerbiedigd zouden worden, geeft dit niet het recht aan de klant om het contract op te zeggen of te beëindigen noch doet dit enig recht op schadevergoeding ontstaan.

4.2. In het geval waarin er vertraging in de levering en/of uitvoering optreedt te wijten aan weersomstandigheden, vertragingen bij leveranciers, ziekte of bijzondere omstandigheden (overmacht) worden de eerder opgegeven leverings-en uitvoeringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

4.3. Voor het geval waarin, in afwijking van artikel 4.1, uitdrukkelijk een termijn zou worden gewaarborgd dient de bepaling van deze termijn het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de klant. De klant kan in dit geval ons slechts in schadevergoeding aanspreken wanneer de werken binnen de 30 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet zouden voltooid zijn én indien de klant ons binnen de 8 dagen na het verstrijken van voorgaande termijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld én wij de werken of leveringen niet zouden hebben uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na voormelde schriftelijke ingebrekestelling.In voormeld geval dient de klant ons schriftelijk aan te tonen welke zijn grieven zijn, de schade aan te duiden, de stavingsstukken hiervan meedelen, alsook het bewijs te leveren dat de schade uitsluitend aan ons te wijten zou zijn.

4.4. Bij levering vindt de risco-overdracht plaats op het moment van levering van het sperma bij de Klant. Bij afhaling zijn de goederen voor risico van de Klant vanaf het vertrek bij Clincke/TopGen KI.

4.5. Het aangeleverde product mag in geen geval door de Klant gebruikt worden voor fokkerijdoeleinden. Per vastgestelde inbreuk zal een schadevergoeding van 25.000 € per inseminatie verschuldigd zijn. Uitzonderingen hierop kunnen enkel bekomen worden na schriftelijke machtiging door de desbetreffende fokkerij-organisatie. Partijen erkennen dat onderhavig artikel als kernbeding van de overeenkomst tussen partijen dient te worden aangemerkt, aangezien het een rechtstreekse weerslag heeft op de prijs van de dienstverlening.

 1. Annulatie

In elk geval is annulering van de opdracht is enkel mogelijk na schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van ons én mits betaling van 35% van de aannemingsprijs, afgezien van ons recht om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de Klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Clincke/TopGen KI is enkel aansprakelijk voor een schadegeval indien deze uitsluitend aan haar toerekenbaar is. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant of aan een derde zal Clincke/TopGen KI ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding van het aandeel dat door haar fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. In de gevallen Clincke/TopGen KI tot een schadevergoeding gehouden zou zijn, is deze beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaak en/of dienst.  Ook in geval van opzet, fraude,  bedrog of zware fout zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor, kunnen wij niet gehouden zijn tot, vergoeding ten aanzien van de klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging van de geleverde zaak of dienst dan wel de  factuurwaarde zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist zou kunnen worden.

6.2. Behoudens in het geval van opzet, bedrog, fraude of zware fout aanvaardt de Klant dat Clincke/TopGen KI onder geen enkel beding verantwoordelijk kan worden gesteld voor genetische afwijkingen in de geleverde goederen ten gevolge van reciproke translocatie. Clincke/TopGen KI kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ten gevolge van voormelde genetische afwijkingen.

6.3. Clincke/TopGen KI beschikt over een PRRS-gecontroleerd statuut doch kan in geen geval garanderen dat het geleverde sperma PRRS-vrij is. In die zin verleent Clincke/TopGen KI geen enkele garantie voor de  gezondheid van het geleverde sperma (inclusief de PRRS-status en status van andere overdraagbare ziektes van het geleverde sperma) .

 1. Klachten

7.1. Bij de levering van de Goederen dient de Koper de conformiteit van de geleverde goederen na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit. De Koper is ertoe gehouden Clincke onmiddellijk per aangetekend schrijven in kennis te stellen van eventuele zichtbare gebreken die hij waarneemt aan de geleverde goederen. Indien eventuele zichtbare gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen 15 dagen na de levering, wordt de Koper geacht het geleverde Goed te hebben aanvaard en goedgekeurd.

7.2. Klachten aangaande eventuele verborgen gebreken dienen binnen de 15 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk worden medegedeeld, dit met opgave van een detail en stavingstukken. Klachten die slaan op de eventuele niet – conformiteit van de geleverde goederen en/of op eventuele zichtbare gebreken moeten ons schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen 15 dagen na de levering. Bij gebreke aan klacht binnen voormelde termijnen worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.

7.3.. In ieder geval dient een eventuele vordering wegens verborgen gebreken te worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na ontdekking ervan, bij gebreke waaraan de Klant zich ten aanzien van Clincke/TopGen KI niet zal kunnen beroepen op enige waarborg voor verborgen gebreken.

 1. Facturatie

8.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken of onze facturen zouden laten innen door bank-of andere instellingen.

8.2. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen een termijn van 21 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

8.3.Bij gebrek aan uitdrukkelijk en schriftelijk protest van de factuur binnen de 15 dagen na ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht deze factuur te aanvaarden zonder voorbehoud en met inbegrip van de weergegeven factuurvoorwaarden.

8.4. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 8,5% per jaar, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingskosten – het verschuldigd bedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaal der gevorderde factuurbedragen of openstaande saldi, dit met een minimum van 125 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 1. Verwerking persoonsgegevens – GDPR

9.1.DOELEINDEN | Om de aannemingsopdracht tot een goed einde te brengen, zullen wij een aantal persoonsgegevens van de klant vragen (mn.: naam,adres, telefoonnummer, email, etc.) Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de aannemingsovereenkomst, alsook voor het voeren van correspondentie, onze administratie, onze boekhouding en voor de levering van de bestelde werken. Om onze dienstverlening te garanderen zullen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden zoals logistieke partners, (onder)aannemers, commerciële partners, leveranciers, tussenpersonen, IT-dienstverleners, gelieerde ondernemingen,  etc.

9.2. RECHTSGRONDEN | Wij verwerken uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1  (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679), hierna “AVG”.

9.3. UW RECHTEN | U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen. U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, evenwel enkel omwille van specifieke, bijzondere redenen zoals voorzien in artikel 6.1 (e) of (f) AVG, hetzij in geval van het gebruik voor profilering en marketingdoeleinden. U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. U kan gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens door een verzoek te richten per e-mail. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

9.4. KLACHTEN | U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL|  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact |T:  +32 (0)2 274 48 00 | F +32 (0)2 274 48 35.

 1. Overmacht

Onder gebeurtenis van overmacht wordt begrepen – maar is niet beperkt tot –  elk van de volgende gebeurtenissen:Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, aardbeving, etc.), Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting, etc.), Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflicht, etc.), Misdrijven (zoals diefstal, terrorisme, etc.), Ziekte en epidemie, Stroom en telecommunicatieonderbreking, Economische factoren (zoals leveringsvertraging, grondstoffentekort, tekort aan arbeidskrachten, etc.). Ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk, …) en Overheidsingrijpen. Wij zijn bevrijd van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf het plaatsvinden van de Gebeurtenis van Overmacht.

 1. Ontbinding

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst lastens de medecontractant, is deze ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 35 % van de totale aannemingssom verschuldigd, dit onverminderd de gebeurlijke gedingkosten en ons recht om bijkomende schadevergoeding op te vorderen.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd. De overeenkomst met de Klant is onderworpen aan het Belgisch Recht.